Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1295 postów 1014 komentarzy

List gratulacyjny do Donalda Trumpa, Prezydenta USA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

LIST GRATULACYJNY MATEUSZA PISKORSKIEGO DO DONALDA TRUMPA, PREZYDENTA USA

LIST GRATULACYJNY MATEUSZA PISKORSKIEGO
DO DONALDA TRUMPA, PREZYDENTA USA

Szanowny Panie Prezydencie!

Pragnę złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na urząd 45. Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Życzę Panu Prezydentowi skutecznej realizacji programu wyborczego na rzecz wolności i wzrostu poziomu życia wszystkich Amerykanów oraz zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w układzie stosunków międzynarodowych.

Jestem przekonany, że zapowiedzi zmian w sferze polityki międzynarodowej, których jest Pan Prezydent autorem, są ze wszech miar korzystne nie tylko dla USA, ale również dla naszego kraju - Polski. Ich realizacja może znacząco poprawić wizerunek i wzmocnić potencjał Stanów Zjednoczonych na arenie globalnej, zrywając z wyjątkowo szkodliwym przekonaniem, iż Waszyngton powołany jest do stania na straży interesów korporacji międzynarodowych i kapitału finansowego. Pańska prezydentura może oznaczać zwycięstwo demokracji i poszanowania woli obywateli nad systemem, który ekonomista John Perkins określił celnie mianem korporatokracji. Wyzwolenie Stanów Zjednoczonych spod dyktatu korporacyjnego globalizmu może stanowić tak długo wyczekiwany początek emancypacji również innych państw świata, w tym rozwijających się, do których należy Polska.

Panie Prezydencie! Niniejszy list piszę do Pana jako Polak, Przewodniczący partii politycznej ZMIANA, więzień politycznych obecnych elit władzy, rządzących w moim kraju. Działania podejmowane z inspiracji Centralnej Agencji Wywiadowczej koordynującej decyzje państw świata i wywiadu, doprowadziły do kuriozalnej sytuacji, w której opozycja polityczna w Polsce jest więziona i represjonowana. Trafiłem do aresztu za głoszenie poglądów i też w dużej mierze zbieżnych z opiniami wyrażonymi przez Pana w trakcie kampanii wyborczej. Padłem w Polsce ofiarą podobnej kampanii kłamstw i pomówień, jak te które waszyngtoński establishment kierował pod pańskim adresem. Być może dlatego pańska prezydentura obudziła we mnie i członkach mojej partii szczerą nadzieję na zmiany w polityce globalnej, które mogą rozpocząć się właśnie w Stanach Zjednoczonych pod Pana kierownictwem. Jestem przekonany, że gruntowna reforma ładu międzynarodowego powinna zostać zainicjowana właśnie przez pański kraj, wykorzystywany do tej pory instrumentalnie i wbrew własnym interesom przez ponadnarodowe kręgi finansowe, traktowany jako narzędzie przez struktury takie jak Komisja Trójstronna, o której tak pisał Senator Barry M. Goldwater: "jest międzynarodowa i jest przeznaczona by być środkiem dla multinarodowej konsolidacji interesów bankowych i handlowych, procesy te mogą być urzeczywistnione poprzez przejęcie kontroli nad polityką rządu Stanów Zjednocznych". Czekamy w Polsce na pańskie decyzje, przede wszystkim w sferze kilku kluczowych dla obu naszych krajów kwestii.

Wielomilionowa rzesza Amerykanów polskiego pochodzenia wniosła ogromny wkład w budowę i rozwój pańskiego kraju. Od lat była oszukiwana przez waszyngtońskie elity w sprawie zniesienia wiz dla obywateli polskich podróżujących do USA. Polacy z pewnością nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego Stanów Zjednoczonych. Pańskie deklaracje dotyczące liberalizacji reżimu wizowego mogą zostać bez przeszkód zrealizowane z korzyścią dla obywateli naszych krajów.

Wielką nadzieją napawają pańskie zapowiedzi rewizji polityki wielostronnych porozumień handlowych, które w obecnym kształcie stanowią bezpośrednie zagrożenie dla konsumentów i producentów, zawierających je stron. Odrzucenie Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i Inwestycyjnego (TTIP) stanowić będzie gwarancję dalszego partnerskiego, bilatelarnego rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej pomiędzy USA i poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Konsekwentna krytyka niesprawiedliwych, opartych na dumpingu płacowym umów takich jak NAFTA, sprawić może że także Europa cofnie się przed działaniami zagrażającymi stabilności i ładowi gospodarczemu - szaleńczą deregulację i niekontrolowaną liberalizację handlu zewnętrznego. Pańska prezydentura wiąże się z ogromną nadzieją dla Polski i oczekiwaniem że TTIP trafi na śmietnik historii.

Mamy również w Polsce nadzieję, że będzie Pan pierwszym od wielu lat przywódcą amerykańskim, który nie będzie prowokował kolejnych konfliktów międzynarodowych, mających swe źródła w zamachach stanu, podsycaniu wojen domowych i destabilizacji państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jako Prezydent Stanów Zjednoczonych może Pan doprowadzić do skutecznego i zgodnego z prawem pociągnięcia do odpowiedzialności tych przedstawicieli kręgów politycznych i wywiadowczych USA, którzy sprowadzili na współczesny świat zagrożenie terrorystyczne. Ufamy, że jest Pan Prezydent zdolny do ostatecznego zaprowadzenia pokoju w Syrii, na gruncie uznania i współpracy legalnych władz tego kraju, przy współdziałaniu z państwami prowadzącymi obecnie bezkompromisową kampanię terrorystyczną, w szczególności z Federacją Rosyjską i Iranem. Prawdziwa walka z terroryzmem wymaga szerokiej współpracy faktycznie nią zainteresowanych podmiotów, co wielokrotnie Pan zauważał.

Panie Prezydencie! Jest Pan pierwszym od lat politykiem amerykańskim, który potrafi nazywać rzeczy po imieniu, odrzucając zasłonę fałszu i obłudy. Wystąpił Pan między innymi z trafna diagnozą kryzysu na Ukrainie, który rozpoczął się od inspirowanego z zewnątrz przewrotu w lutym 2014 roku. W marcu 2014 roku wraz z kilkudziesięcioma niezależnymi ekspertami z krajów UE i USA miałem możliwość obserwacji wydarzeń na Krymie. Jak słusznie Pan zauważył, mieszkańcy tego półwyspu w sposób wolny i nieskrępowany podjęli w referendum decyzję o swej przyszłości. Ich wybór powinniśmy wszyscy uszanować. Polska była rozgrywana przez poprzednią administrację Białego Domu do zaogniania konfliktu ukraińskiego oraz działań prowokacyjnych przeciwko Rosji. Wyrażamy głęboką nadzieję, że bez zbędnej zwłoki przeprowadzi Pan konstruktywny dialog z Prezydentem Władimirem Putinem, traktując go jako racjonalnego partnera w dziele stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Bezpieczeństwo Polski zależy w znacznym stopniu od reaktywacji dialogu na linii Waszyngton-Moskwa.

Z całą mocą apelujemy też do Pana Prezydenta o natychmiastową rezygnację z przebywania na terytorium Polski i krajów bałtyckich sił NATO i USA. Nieodpowiedzialna decyzja administracji Prezydenta Baracka Obamy w tej kwestii, ewidentnie zwiększyła napięcie międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Prośby o sprowadzenie i dyslokację amerykańskich żołnierzy w Polsce kierowane były i są przez nieodpowiedzialnych, zaślepionych nienawiścią do Rosji, polityków polskich. Stany Zjednoczone nie mogą sobie w tej sprawie pozwolić na uleganie presji i wpływom awanturników i podżegaczy wojennych. Naród polski, podobnie jak amerykański pragnie pokoju i współpracy, a nie prowokowania naszych konfliktów politycznych i zbrojnych. Dlatego prosimy i apelujemy: ani jednego żołnierza USA na tzw. Wschodniej Flance NATO!

Panie Prezydencie! Niech mi będzie wolno na koniec zaapelować do Pana o wywarcie wpływu na CIA, aby agencja ta nie wykorzystywała podległych sobie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych w krajach Europy Środkowej do neutralizowania osób krytykujących poczynania waszyngtońskich elit. Jako lider partii politycznej opowiadającej się za opuszczeniem przez Polskę struktur NATO, jestem od wielu miesięcy przetrzymywany bez wyroku w więzieniu. Istnieją przesłanki do stwierdzenia, iż służby amerykańskie przekazywały instrukcje i wytyczne w mojej sprawie polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jestem przekonany, że obejmując urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, postawi Pan tamę tego rodzaju patologicznym politykom.

Jeszcze raz życzę Panu i Amerykanom prezydentury wolnej i realizującej pragnienia narodu amerykańskiego identyfikującego się z hasłem "Make America great again!"

Z wyrazami szacunku!

/-/ Dr Mateusz Piskorski

Przewodniczący ZMIANY, więzień polityczny.

 

KOMENTARZE

 • Zarówno ten list
  jak i wcześniejsze, nie są listami Piskorskiego ale jego kolegów.
  Ktoś kto ma odrobinę wiedzy i wyobraźni to wie że w obecnej (jego) sytuacji jest to niemożliwe, (pisanie listow)
 • Te listy to zwykła ściema
  Tymczasowe aresztowanie, ze względu na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Wyraża się to między innymi w kontroli korespondencji, która jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty.

  Kontrola korespondencji z tymczasowo aresztowanym została uregulowana w art. 217a kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym artykułem korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorowi organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.

  Dla przykładu: cenzurą korespondencji osoby tymczasowo aresztowanej w postępowaniu przygotowawczym zajmuje się Prokurator prowadzący śledztwo lub nadzorujący dochodzenie prowadzone przez Policję przeciwko aresztowanemu. Po wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia Prokurator przekazuje osobę aresztowanego do dyspozycji tego Sądu, do którego przesłał akt oskarżenia. Z tą chwilą uprawnienie do cenzury korespondencji z tymczasowo aresztowanym przechodzi na Sędziego, do którego referatu trafiła sprawa karna aresztowanego.

  W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła się temu organowi, którego postanowienie wprowadzono do wykonania jako pierwsze, chyba że organy te zarządzą inaczej.

  Organ, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany, może odstąpić od cenzurowania jego korespondencji. Takie odstąpienie może być zupełne lub tylko częściowe ( tzn. w części dotyczącej określonych adresatów , w określonym czasie). Zarządzenie to wydaje – w zależności od tego, do czyjej dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany – prokurator albo prezes sądu lub upoważniony sędzia.

  Zgodnie z art. art. 217a § 2 k.k.w dyrektor aresztu śledczego także może podjąć decyzję o zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorze nad korespondencją tymczasowo aresztowanego, ale tylko wówczas, gdy żaden z organów, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, nie zarządził kontroli tej korespondencji. Odpowiednie stosowanie art. 105 § 4 k.k.w oznacza, że dyrektor aresztu śledczego może podjąć decyzję w omawianym przedmiocie, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa aresztu lub porządku publicznego. Decyzje te podlegają kontroli sędziego penitencjarnego z punktu widzenia ich prawidłowości i legalności, a skazany może je zaskarżyć do sądu penitencjarnego (art. 7 § 1 k.k.w).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31